Regulamin

1. DEFINICJE

1.1. Użytkownik – osoba prawna lub inny podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu na warunkach Regulaminu ;

1.2. Konto Użytkownika – element Serwisu, umożliwiający w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży jako Kupujący, zarezerwowany dla Użytkownika, który wypełni formularz rejestracji zawarty na Serwisie;

1.3. Konto Sprzedawcy - element Usługi Sprzedaży, zawierający narzędzia pozwalające prezentowanie Produktów oraz zawieranie Umów Sprzedaży z Kupującymi;

1.4. Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.5. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.6. Sprzedawca – przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, który korzysta z Usługi Sprzedaży udostępnianą przez Administratora oraz zawiera Umowy Sprzedaży z Kupującymi;

1.7. Administrator – STREETNESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kępna 2b/112, 03-730 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000666019; NIP: 1132931977; REGON:366656790;

1.8. Serwis - portal internetowy Administratora w którego skład wchodzi strona internetowa www.streetness.pl, za której pośrednictwem Użytkownik może zakładać Konto Użytkownika oraz zawierać Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami;

1.9. Usługa Sprzedaży – umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną polegająca na:

 • 1.9.1.Zarządzaniu oraz administrowaniu przez Administratora Produktów i Treści umieszczonych na Serwisie;
 • 1.9.2. Prowadzeniu Konta Użytkownika oraz Konta Sprzedawcy na warunkach Regulaminu za pośrednictwem Serwisu;
 • 1.9.3. Udostępnianiu Sprzedawcy narzędzi pozwalających na zawieranie i realizację przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży Produktów z Kupującymi;

1.10. Produkt – towar zaakceptowany przez Administratora, oferowany przez Sprzedającego w Serwisie;

1.11. Treści - wszelkiego rodzaju materiały administrowane przez Administratora. Mogą to być np. materiały tekstowe, graficzne, video, zdjęcia, dźwięk, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które Sprzedawca może zamieszczać na Serwisie w formie elektronicznej przy użyciu Usługi Sprzedaży lub które Administrator umieszcza w celu prezentacji Produktów Sprzedawcy.

1.12. Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w ramach Usługi Sprzedaży;

1.13. Koszt Dostawy - koszty wysyłki Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu;

1.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

1.15.Obsługa Użytkownika – umowa skutkująca założeniem Konta Użytkownika, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, która składa się na zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem Serwisu;

1.16. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zasady korzystania z Serwisu.

1.17. Kontakt - kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 • 1.17.1. adresy e-mail: kontakt@streetness.pl ;bok@streetness.pl

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz wszelkie warunki dotyczące składania Zamówienia, dokonywania płatności oraz obowiązki Użytkowników, Sprzedawców oraz Administratora.

2.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Serwisu oraz na podstronach rejestracji Użytkownika.

2.3. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do funkcjonalności Serwisu, a także do Konta Użytkownika i korzystanie z niego w oparciu o Regulamin Serwisu. Administrator jest usługodawcą usługi w oparciu o UŚUDE (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

2.4. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

2.5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa osób trzecich. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek modyfikowanie Serwisu.

2.6. Serwis może udostępniać, prezentować, publikować treści oraz materiały podmiotów trzecich, które nie są elementem świadczonej usługi przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na za skutki korzystania z tych stron.

2.7. Informacje prezentowane na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,ale są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.8.  Aby w pełni korzystać z Serwisu, Użytkownika musi spełnić wymogi:

 • 2.8.1. posiadać połączenie z siecią Internet;
 • 2.8.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.;
 • 2.8.3. posiadać aktywne i zarejestrowane na prawdziwe dane konto poczty elektronicznej;

3. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

3.1. Zawarcie umowy Obsługi Użytkownika następuje poprzez przesłanie Administratorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie wraz z zaznaczonym polem obowiązkowym potwierdzającym akceptację Regulaminu Serwisu.

3.2. Rejestracja Użytkownika następuje w momencie kliknięcia przycisku „UTWÓRZ KONTO” na stronie rejestracji.

3.3. Użytkownik zawierając umowę Obsługi Użytkownika przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę Obsługi Użytkownika w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy do obsługi Serwisu.

3.5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Administratorowi, iż wszelkie podane przez niego dane w formularzu rejestracji Użytkownika są prawdziwe oraz zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta Użytkownika.

3.6. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Brak wypełnienia danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację Użytkownika oraz zawarcie umowy Obsługi Użytkownika.

3.7. Użytkownik powinien:

 • 3.7.1. zachować poufność danych do logowania do Konta Użytkownika
 • 3.7.2. nie publikować treści naruszających prawo lub Regulamin Serwisu
 • 3.7.3. nie publikować treści reklamowych zawierających odnośniki do stron zewnętrznych
 • 3.7.4. stosować do zobowiązań z tytułu zawartych Umów Sprzedaży

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ZAMÓWIENIA W SERWISIE I PŁATNOŚĆ

 

4.1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez pozytywne przejście etapów formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” przez Kupującego.

4.2. Kupujący składa Zamówienie Sprzedającemu na Produkty, które dodał do koszyka.

4.3. Kupujący składając Zamówienie wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.4. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego na Produkty różnych Sprzedających, Kupujący składa zamówienie oraz zawiera Umowę Sprzedaży z każdym ze Sprzedających oferujących konkretnie wybrane Produkty.

4.5. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego poprzez użycie odpowiednich narzędzi, wchodzących w skład Konta Sprzedawcy.

4.6. Kupujący może anulować Zamówienie wysyłając wiadomość e-mail na adres bok@streetness.pl .

4.7. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dniu roboczych od momentu prawidłowego złożenia Zamówienia przez Użytkownika, a w przypadku wybrania płatności elektronicznej przez Użytkownika od momentu otrzymania płatności.

4.8. W Serwisie dostępne są metody płatności:

 • 4.8.1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – firma DialCom24 Sp. z o.o. lub za pośrednictwem systemu płatności iMoje - ING Bank Śląski S.A.
 • 4.8.2. Płatność za pobraniem – płatność przy odbiorze Produktów.

4.9. W Serwisie wysyłka realizowana jest przez Dostawcę - DPD

4.10. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się do uiszczenia ceny całkowitej (cena brutto, zawierająca VAT) zamówionego Produktu oraz kosztów dostawy. Kupujący akceptuje koszty Zamówienia widoczne na stronie z podsumowaniem w formularzu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.11. Kupujący może uiścić płatność za Zamówienie poprzez płatność elektroniczną dostępną w Serwisie lub przy odbiorze Produktów. Kupujący musi wybrać formę płatności w formularzu zamówienia.

4.12. Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie w przypadku błędu systemu informatycznego, błędnie naliczonej kwoty zamówienia, błędnej ceny produktu lub podania niepoprawnych danych adresowych przez Kupującego.

4.13. Do każdego Zamówienia dołączany jest przez Sprzedającego dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4.14. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę przez 7 dni tygodnia. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze.

4.15. Zamówienia w Serwisie realizowane są tylko na terenie Polski. Wysyłka za granicę nie jest możliwa.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktów przez Kupującego. W przypadku jednorazowego złożenia Zamówienia przez Kupującego na Produkty różnych Sprzedawców oraz zawarcia kilku Umów Sprzedaży, powyższy termin obowiązuje dla każdej umowy osobno. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest ważne, jeśli paczka zwrotna zostanie odesłana w terminie 14 dni od otrzymania paczki z zamówieniem. O ostatecznym terminie decyduje data nadania paczki widniejąca na etykiecie lub poteirdzeniu nadania.

5.2. Kupujący, aby odstąpić od Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą powinien powiadomić Administratora poprzez email: zwroty@streetness.pl , odesłać zamówione produkty na adres Sprzedawcy znajdujący się na potwierdzneiu zamówienia oraz wysłać link do śledzenia paczki na adres zwroty@streetness.pl. Koszt paczki zwrotnej ponosi Kupujący.

6. GWARANCAJA, REKLAMACJA I ZWROT ZAMÓWIEŃ

6.1. Gwarancja na produkty jest indywidualna dla każdego Sprzedawcy. Serwis nie udziela gwarancji na produkty dostępne na witrynie.

6.2. Reklamacje z tytułu Umowy Sprzedaży powinny być zgłaszane do Administratora na adres email: bok@streetness.pl, następnie będą załatwiane bezpośrednio pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą. Administrator poinformuje Kupującego o decyzji w sprawie reklamacji oraz dalszych krokach przebiegu procesu reklamacyjnego.

6.3. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Serwisu powinny być zgłaszane na adres email: kontakt@streetness.pl . Administrator zastrzega sobie 7 dni na odpowiedź od daty otrzymania reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

7.1. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży.

7.2. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika, Sprzedającego lub Kupującego odpowiedzialności za poniesione szkody lub utracone korzyści z tytułu zawarcia, niewykonaniem lub nieprawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży przez którąś ze stron Umowy Sprzedaży.

7.3. Administrator zapewnia i gwarantuje oraz ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie Serwisu w ramach realizacji umowy Usługi Sprzedaży.

7.4. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

7.5. Administrator ma prawo do dochodzenia od Użytkownika, Kupującego lub Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu wyrządzonych szkód lub utraconych korzyści.

7.6. Użytkownik, Kupujący lub Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki składania nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych oświadczeń.

7.7. Administrator zastrzega sobie prawo do prac modernizacyjnych o których będzie informować Użytkowników oraz Sprzedających. Mogą wystąpić awarie techniczne w działaniu Serwisu, Sprzedający jednak nie może sobie żądać odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód lub utraconych korzyści.

7.10. Administrator może występować w roli pełnomocnika Sprzedającego lub Kupującego w kwestiach Umowy Sprzedaży.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Użytkownik może rozwiązać umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie, bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora bok@streetness.pl ;

8.2. Administrator może rozwiązać umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w przypadku:

 • 8.2.1. nieprzestrzegania zapisów Regulaminu Serwisu;
 • 8.2.2. nieodpowiedniego wykonywania Umów Sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą;
 • 8.2.3. nieprzestrzegania przepisów prawa polskiego;
 • 8.2.4. działania na niekorzyść Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu;

8.3. Umowa Usługi Sprzedaży może być rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail :

 • 8.3.1. do Administratora na adres zwroty@streetness.pl ;

8.4. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku złożenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych oświadczeń przez Użytkownika.

8.5. Rozwiązanie umowy Obsługi Użytkownika nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.

8.6. Rozwiązanie umowy Usługi Sprzedaży nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży z Kupującymi oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.

9. ZMIANY

9.1. Przerwa w funkcjonowaniu Serwisu spowodowana pracami modernizacyjnymi lub awarią Serwisu nie oznacza rozwiązania Umowy Użytkownika.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji Regulaminu Serwisu.

9.3. Administrator w przypadku zmiany Regulaminu Serwisu wyśle stosowną informację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9.4. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oraz rozwiązania umowy Umowy Użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku braku odmowy Użytkownik wyraża zgodę na treść zaktualizowanego Regulaminu. Brak akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oznacza natychmiastowe rozwiązanie Umowy Użytkownika.

9.5. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oraz rozwiązania umowy Umowy Użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku braku odmowy Użytkownik wyraża zgodę na treść zaktualizowanego Regulaminu. Brak akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oznacza natychmiastowe rozwiązanie Umowy Użytkownika.

9.6. Zaktualizowany Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika następnego dnia po upływie 14 dni od wysłania informacji o zmianie Regulaminu lub wcześniej, jeśli wyraził poprzez zwrotną wiadomość e-mail.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01.12.2018

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.3. Strony oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące treści i wykonania niniejszego Regulaminu w drodze polubownej. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu w drodze polubownej, strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Administratora

10.4. W przypadku konieczności skontaktowania się z Administratorem Serwisu należy kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@streetness.pl .

To Top